Zarządzenie Nr 6/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie obowiązkowego zdalnego nauczania

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID, (Dz. U. poz. 493)


Zarządzam:

§ 1

1. Zdalne obowiązkowe nauczanie uczniów Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.
2. Odbywanie codziennych zajęć wg tygodniowego planu pracy przesyłanego przez wychowawców klas poprzez:
1) codzienne logowanie się wszystkich nauczycieli do dziennika, wpisywanie tematu lekcji, wysyłanie uczniom materiału dotyczącego lekcji, polecenia o wykonaniu określonych ćwiczeń.
2) Codzienną pracę ucznia według tygodniowego planu pracy: wykonywanie prac w zeszytach, ćwiczeniach, na przesłanych kartach pracy, na platformach internetowych, udział w wideokonferencjach oraz wykonywanie innych zadań zleconych przez nauczyciela.
3. Posiłkowanie się przez nauczycieli przy zdalnym nauczaniu platformami edukacyjnymi, stronami edukacyjnymi, pocztą elektroniczną, e – learningiem, itp.
4. Zdiagnozowanie możliwości w zakresie zdalnego nauczania w klasie przez wychowawców klas we współpracy z rodzicami i nauczycielami uczącymi w oddziale. Pomoc w tym zakresie.
5. Koordynowanie zdalnego nauczania w klasie przez wychowawców oddziałów we współpracy z nauczycielami uczącymi w oddziale i rodzicami.
6. Objęcie pomocą psychologiczno–pedagogiczną wszystkich uczniów przez nauczycieli, wychowawców, pedagoga, logopedę, psychologa, nauczyciela wspomagającego (w formie zdalnej).
7. Ograniczenie realizowanego materiału przedmiotowego wyłącznie do podstawy programowej.
8. Równomierne obciążanie uczniów pracą w ciągu tygodnia.
9. Konsultacje dla rodziców i uczniów u nauczycieli w formie wiadomości na Librusie lub innej formie ustalonej z nauczycielem.
10. Popularyzację czytelnictwa przez bibliotekarza w formie zachęty do czytania książek, linków do programów, bibliotek cyfrowych itp.
11. Monitorowanie postępów w nauce uczniów poprzez uzyskiwanie od uczniów rozwiązań zadanych prac przesłanych w formie wiadomości, e-maili, skanów, zdjęć, poprzez odbycie rozmów podczas wideokonferencji, czatu, itp.
12. Informowanie rodziców o postępach w nauce ucznia poprzez dziennik elektroniczny lub email, wiadomość tekstową, rozmowę telefoniczną itp.

§ 2

1. Opublikowanie niniejszego zarządzenia na stronie Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu oraz w dzienniku elektronicznym administratorom.
2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu wydania.