Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock będzie prowadzona od 13 marca 2023 r. do 27 marca 2023 r. do godz. 15:00 z wykorzystaniem systemu informatycznego.
Logowanie do systemu rekrutacyjnego możliwe będzie od dnia 13 marca 2023 r. od godz. 8:00 (za pomocą nr PESEL dziecka – kandydata do przedszkola), pod adresem: https://serock.formico.pl

Informacje ogólne
W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu biorą udział dzieci urodzone w roku 2017 oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, zamieszkujące na terenie Miasta i Gminy Serock.
Rekrutację prowadzi komisja powołana przez dyrektora przedszkola lub szkoły.
Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie wniosku:

1. Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w terminach określonych w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/B/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30 stycznia 2023 r.

2. Wnioski złożone po terminie określonym w harmonogramie nie zostaną uwzględnione w rekrutacji.

3. Zgodnie z art. 156 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej można złożyć* do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru ze wskazaniem przedszkola/szkoły drugiego i trzeciego wyboru, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku, w tym do:

Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu,
Samorządowego Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Serocku,
Samorządowego Przedszkola im. Wodnika Szuwarka w Zegrzu,
Przedszkola w Woli Kiełpińskiej zorganizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej,
Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie.
Placówka wskazana jako pierwsza to przedszkole/oddział przedszkolny pierwszego wyboru.

4. Aby poprawnie złożyć wniosek rodzice mogą skorzystać z następujących możliwości:

a) wypełnić wniosek w elektronicznym systemie i podpisać profilem zaufanym

w tym celu należy:
– wypełnić w systemie informatycznym wniosek,
– dołączyć w systemie skany (zdjęcia) dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych,
– podpisać wniosek profilem zaufanym

b) wypełnić wniosek w elektronicznym systemie i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru

w tym celu należy:
– wypełnić w systemie informatycznym wniosek,
– wydrukować wypełniony wniosek i po podpisaniu złożyć, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne, w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

c) wypełnić odręcznie papierowy wniosek i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru

w tym celu należy:
– wypełnić papierowy wniosek i po podpisaniu złożyć, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne,
w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
– informacje zawarte we wniosku wprowadzi do systemu informatycznego dyrektor przedszkola lub szkoły.

5. Rodzice dzieci, które nie posiadają nr PESEL:

– występują do dyrektora przedszkola czy szkoły pierwszego wyboru z wnioskiem o wydanie numeru identyfikacyjnego do systemu informatycznego
– następnie postępują jak w pkt 4- w polu nr PESEL wpisując nr identyfikacyjny oraz podają serię i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka.

6. Podpisy obojga rodziców dziecka są potwierdzeniem zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych we wniosku.

7. Gdy jeden z rodziców nie może podpisać wniosku należy dołączyć do wniosku oświadczenie wyjaśniające, dlaczego tylko jeden z rodziców go podpisuje i/lub oświadczenie, że oboje rodzice zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji oraz uzgodnili dane zawarte we wniosku zgodnie z art. 97 § 1 oraz § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1359)

8. Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia muszą zawierać klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 obowiązują:

kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) tzw. kryteria ustawowe,
oraz

kryteria określone w uchwale NR 315/XXX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto i Gmina Serock, tzw. kryteria samorządowe.
W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap).

Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.

Kryteria ustawowe – brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

1. Wielodzietność rodziny kandydata*
Zgodnie z art. 131 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe kryteria ustawowe mają jednakową wartość.
Na potrzeby rekrutacji elektronicznej każdemu z tych kryteriów nadano wartość 200 pkt.
2. Niepełnosprawność kandydata
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria samorządowe – brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

1. Dziecko (sześcioletnie) objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, które ma siedzibę w obwodzie szkoły podstawowej właściwej dla miejsca zamieszkania dziecka 60 pkt.

2. Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko 20 pkt.

3. Dziecko 5-letnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, które ma siedzibę w obwodzie szkoły podstawowej właściwej dla miejsca zamieszkania dziecka 25 pkt.

4. Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny rozliczając podatek dochodowy, wskazuje adres zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Serock 6 pkt.

5. Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat 2 pkt.

6. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie dziecka
a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 90% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 615 z późn. zm.) 1 pkt;

b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 90% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

Wzór:                                  90% kwoty, o której mowa  w art.5
                                   pkt.1 ustawy o oświadczeniach rodzinnych***
liczba punktów = ————————————————————
                                dochód na osobę w rodzinie dziecka (kwota netto)

*Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci
(art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe).

**Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).

***wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 615 z późn. zm.) – podana zgodnie z § 1 pkt 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021 r. poz. 1481) – 674 zł.

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:
I. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych
(art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe)
1) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
2) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm. ).
3) Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
4) Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.).

Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

II. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych
(uchwała nr 315/XXX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 lutego 2017 r.)
1) Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,
2) Zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzającej naukę w trybie dziennym,
3) Wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego,
4) Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
5) Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka, że przy rozliczaniu podatku dochodowego za rok poprzedni wskazany został adres zamieszkania w gminie Miasto i Gmina Serock,
6) Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka, o kontynuacji edukacji przedszkolnej w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym,
7) Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata.