Nabór uczniów do projektu Kluby Kluczowych Kompetencji

Trwa rekrutacja uczniów do projektu „Kluby Kluczowych Kompetencji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna).

Uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o składanie podpisanych przez rodziców deklaracji uczestnictwa w zajęciach do sekretariatu szkoły w terminie do 25.01.2019 r.

Rekrutacja odbywa się zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kluby Kluczowych Kompetencji”, określonym Zarządzeniem Nr 225/B/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 21.12.2018r.